Forditó

Összes oldalmegjelenítés

AlapszabályAz OROSHÁZI ROCK ÉS BLUES Egyesület

2013.december 21-én módosított Alapszabálya                                                I. fejezet

Általános rendelkezések


1.       Az egyesület elnevezése: Orosházi Rock És Blues Egyesület
2.       Működési területe: Magyarország, Békés-megye, elsősorban Orosháza
          Székhelye:       Orosháza,Felhő u.27
3.       Az Orosházi Rock És Blues Egyesület (a továbbiakban Egyesület) jogi személy.
4.             Az Egyesületet az elnök, akadályoztatása esetén a titkár képviseli.
5.             Az Egyesület a Magyar Köztársaság Alkotmánya, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján működő, önszervezéssel létrejött szervezet.
6.             Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat. Az egyesület pártoknak támogatást nem ad, és azoktól nem fogad el. Választásokon országgyűlési, területi és helyi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít.II. fejezet

Az Egyesület célja:
A rock és blues-zene hagyományainak ápolása, az ilyen irányú zenei törekvések felkarolása, valamint a rock és blues-zenét kedvelők egy közösségbe történő szervezése..


Az Egyesület feladatai:

1. Egy állandó klub működési feltételeinek biztositása, műsorok szervezése, lebonyolítása.
2. Kapcsolatok kialakítása és ápolása hazai és külföldi zenei klubokkal és szervezetekkel.
3. Az Egyesület intézményes formát biztosit a tehetséges helyi zenészek számára,  gyakorlási és fellépési lehetőség biztosításával, valamint tagjai számára intézményes formákat biztosít az önművelődésre, és a helyi zenei közéletben való részvételre.
4. Az Egyesület feladata hogy irányítja, felügyeli és támogatja a keretein belül működő öntevékeny klub tevékenységét.
5. Az Egyesület kapcsolatot tart más közművelődési intézményekkel, szervezetekkel. Törekszik a munkájához szükséges megfelelő kűlső kapcsolatrendszer kiépítésére, együttműködésre, a szűkebb és tágabb környezetében működő művelődési, kulturális intézményekkel, egyesületekkel.
6. Feltárja a közművelődési célra felhasználható anyagi eszközöket, rendszeresen figyelemmel kiséri az országos , regionális és helyi pályázatokat.
7. Az Egyesület tevékenységével általános műveltséget fejleszt, közösségi szellemet erősít.

Az Egyesület tevékenysége:

1. Az Egyesület közhasznú tevékenységet lát el a kultúra, az ifjúságvédelem területén.
2. Kialakítja a közművelődési tevékenység fő irányait, hosszabb távú tartalmi koncepcióját, programját. Ez alapot nyújt a közművelődési célra rendelkezésre álló eszközök tervszerű, elvszerű, demokratikus elosztásához.

3. Az Egyesület közhasznú tevékenységének neve a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI.törvény (Kszt.) 26.§ c) pontjában meghatározottak alapján: kulturális tevékenység.

4. A közhasznúság elvéből következően az egyesület tagjain kívül bárki részesedhet az Egyesület közhasznú és közcélú szolgáltatásaiból; programjain, rendezvényein részt vehet.
5. Az Egyesület a rendezvényeket és programokat, a működéssel kapcsolatos információkat és az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevételének módját az Egyesület saját internetes honlapján teszi közzé. Az Egyesület szakmai beszámolóit és közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig szintén saját internetes honlapján teszi közzé.III. fejezet
Az Egyesület tagsága – jogai és kötelezettségei

1. §

1.       Az Egyesület tagja lehet minden 16.életévét betöltött magyar és Magyarországon élő külföldi állampolgár, aki elfogadja az egyesület céljait, alapszabályát, és azok megvalósításában részt kíván venni.
2.       Pártoló tagja lehet minden olyan intézmény vagy más jogi személy és magánszemély, amelynek tevékenysége az Egyesület célkitűzéseihez kapcsolódik és amely azt anyagilag is támogatja.

2. §
A tagok jogai

1.       Részt vesznek az Egyesület tisztségviselőinek a megválasztásában. Választhatók és választók.
2.       Közreműködhetnek az Egyesület feladatainak meghatározásában és végrehajtásában.
3.       Részt vehetnek az Egyesület és öntevékeny csoportjai munkájában, látogathatják annak nyilvános rendezvényeit.
4.       Részesülnek az Elnökség által meghatározott kedvezményekben.

3. §
A tagok kötelezettségei

1.             Az Alapszabály szerint részt venni az Egyesület életében, közreműködni a célok meghatározásában és a feladatok megvalósításában.
2.             Kötelesek betartani az Egyesület Alapszabályát, valamint az Egyesület határozatait.
3.             Fizetni az Egyesület Közgyűlése által meghatározott tagdíjat.
4.             Kötelesek megtartani az Egyesület gazdálkodási rendjét és óvni az Egyesület vagyonát.

4. §
A pártoló tagok jogai

1.       Közreműködhetnek az Egyesület feladatainak meghatározásában és végrehajtásában.
2.       Részt vehetnek az Egyesület munkájában, látogathatják annak nyilvános rendezvényeit.
3.       Észrevételekkel, javaslatokkal fordulhatnak az Egyesület vezető testületeihez, szervezeti egységeihez.

5. §
A pártoló tag kötelességei

1.      Az Alapszabály szerint részt venni az Egyesület életében, közreműködni a célok meghatározásában és a feladatok megvalósításában.
2.      Az Egyesület gazdálkodási rendjét megtartani és az Egyesület vagyonát óvni.
3.      A pártóló tagok is kötelesek megfizetni a közgyűlés által megállapított tagdijat.

6. §
Tagsági viszony létesítése, megszűnése

1.             Tagsági viszony létesítése:
a, Az Egyesület tagjává válik az a személy, aki hivatalos belépési nyilatkozatát az Elnökségnek megküldi, és az Elnökség adminisztratív feladatokkal megbízott tagja az egyesület tagjainak nyilvántartásába veszi.
b, Az Egyesület pártoló tagjává válik az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a pártoló tagságra vonatkozó belépési nyilatkozatot tesz, és az Elnökség adminisztratív feladatokkal megbízott tagja az egyesület pártoló tagjainak nyilvántartásába veszi.
c, A tagságot a tagsági igazolvány, a pártoló tagságot a pártoló tagságról készített igazolvány dokumentálja.

2.       Tagsági és pártoló tagsági viszony megszűnése:
          -    kilépéssel : a kilépni szándékozó tagnak kilépési nyilatkozatot kell írásban benyujtania az elnökség titkárához, és a titkárhoz történt beérkezéskor megszünik a kilépő személy tagsága, amennyiben tagsági díja rendzve van a kilépési nyilatkozaton feltüntetett dátumig.
            - törléssel (amennyiben a tag 2 naptári éven át nem jelentkezik, és a tagdíjat sem fizeti be)

          A tagdijfizetés kötelezettség elmulasztása esetén az Egyesület elnöksége írásban figyelmezteti a tagot, hogy amennyiben meghatározott határidőre nem teljesíti tagdijfizetési kötelezettségét, az a tag Egyesületi tagságának törlését vonja maga után. Amennyiben a mulasztást a tag a megadott határidőre nem teljesíti, az Egyesület Elnöksége dönt a tag törléséről, és ezt határozatban rögzítve megkűldi a tagnak. Az elnökségnek minden tagsági viszonyra vonatkozó döntését a soron következő Közgyűlésnek jóvá kell hagynia.   
         
        -     kizárással (ha a tag magatartásával, vagy az Alapszabályt sértő tevékenységével méltatlanná válik a tagságra), melyről a Közgyűlés dönt,
-       elhalálozással,
-       jogi szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén.

IV. fejezet
Az Egyesület vezető és ellenőrző szervei

1. §
A vezető és ellenőrző szervek

1. A Közgyűlés
2. Az Elnökség

2. §
A Közgyűlés

A Közgyűlés, mint a tagok összessége, az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1.       Az Egyesület Alapszabályának elfogadása illetve módosítása.
2.       A tisztségviselők, a vezető és ellenőrző szervek megválasztása, az Elnökség tagjainak esetleges visszahívása.
         Az elnökség tagjainak esetleges visszahívása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

3.       Az Egyesület feloszlásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása.
4.       Az éves költségvetés, az éves munkaterv, továbbá az Elnökség éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása. Az Elnökség éves beszámolója és közhasznúsági jelentése a Közgyűlés elfogadása után nyilvános, melyet az Egyesület saját honlapján köteles nyilvánosságra hozni. Ezen felül a Közgyűlés:
a, dönt az Egyesület vagyonának felhasználásáról,
b, dönt a tagsági díj összegéről,
c, dönt a kizárásról,
d, jóváhagyja az Elnökség tagok törlésére vonatkozó javaslatát.

3. §
A Közgyűlés működése

1. A Közgyűlést az Egyesület valamennyi tagja közösen alkotja.
2. A Közgyűlést szükség szerint, de évenként legalább egy alkalommal hívja össze az Egyesület Elnöksége. A Közgyűlésre az összes tagot a hely, az időpont és a tervezett napirendi pontok megjelölésével a Közgyűlés napját legalább 10 nappal megelőzően írásban kell összehívni. Az Egyesület pártoló tagjait a Közgyűlést megelőzően a hely és időpont megjelölésével értesíteni kell.
3. Az elnöknek rendkívüli Közgyűlést kell összehívnia, ha azt az Elnökség elrendeli. Ugyancsak össze kell hívni a rendkívüli Közgyűlést, ha azt a bíróság rendeli el, illetőleg ha azt az aktív tagok legalább huszonöt százaléka az ok és a cél megjelölésével írásban az Elnökségtől kéri.
  1. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.

5.      Határozatképtelenség esetén 8 napon belül megismételt Közgyűlést kell összehívni, a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelentek számtól függetlenül csak akkor határozatképes, ha az eredeti közgyűlés meghívójában erre a tagok figyelmét kifejezetten felhívták, valamint a nem ugyanzon a napon megismételt közgyűlésre ujabb meghívót kell küldeni valamennyi tagnak. Ellenkező esetben a 4/2005. sz. közigazgatási jogegységi határozat alapján az eredeti közgyűlésről távolmaradt tagok nem értesülnének a megismételt közgyűlés megtartásáról.


  1. A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza. A Közgyűlés kétharmados többsége szükséges a következő esetekben:
          - az Egyesület Alapszabályának elfogadása illetve módosítása,
-          az Egyesület feloszlásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása,
-          az Elnökség tagjainak visszahívása.
7.   A Közgyűlés ülésein a szavazás nyíltan történik, személyi kérdésekben azonban kötelező a titkos szavazás.

      A közgyűlés, az elnökség  ülései minden esetben nyilvánosak.

8.   A Közgyűlés az Egyesület tisztségviselőit három éves időtartamra választja meg. A Közgyűlés a 3 évre megválasztott Elnökség tagjait minimum 10 tag írásos kezdeményezésére visszahívhatja tisztségéből, amennyiben ezt a Közgyűlés 2/3-os többséggel, titkos szavazással támogatja. Ebben az esetben a megüresedett posztra a következő 3 éves periódus kezdetéig új tagot kell választani.
      A visszahívás feltételei akkor állnak fenn, ha az elnökség tagja az elnökségi feladatai ellátásából   
      származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben
      megszegi, vagy olyan magatartást tanusít, amely az elnökség tagsági tisztségének fenntartását a
      továbbiakban lehetetlenné teszi. A visszahívás feltételeinek fenállása esetén biztosítani kell az
      elnökségi tag jogát a védekezésre.


9.      A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az Elnök és a jegyzőkönyv-hitelesítésre felkért tag, valamint a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyvből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya (lehetőség szerint személye) legyen megállapítható. A Közgyűlés döntéseit az Elnökség az Egyesület saját internetes honlapján teszi közzé. A Közgyűlés döntéseit az érintettekkel az Elnök írásban, igazolható módon közli.
10.  Az 1997. évi CLVI. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

4. §
Az Elnökség működése

1.      Az Elnökség létszáma 5 fő, melynek összetétele: 1 fő elnök, 1 fő titkár, 3 fő elnökségi tag.
2.       Két Közgyűlés között az Egyesület vezető testülete, amely az elfogadott program szerint irányítja az Egyesület munkáját.
3.       Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévenként egyszer tartja. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban az ülés előtt legalább 10 nappal.
4.       Az elnökségi üléseket az elnök, távolléte esetén a titkár vezeti, és az elnökség akkor  
         határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.

5.       Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség döntéseit és határozatait kivonatolt jegyzőkönyvbe foglalja, melyet az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy elnökségi tag aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyvből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya (lehetőség szerint személye) legyen megállapítható. Az elnökségi döntéseket az Elnökség az Egyesület saját internetes honlapján teszi közzé. Az Elnökség döntéseit az érintettekkel az Elnök írásban, igazolható módon közli.
6.       Az Elnökség tagjának mandátuma megszűnik:
a.              A tisztségviselő lemondásával.
b.             Visszahívással a IV. 3. § 8. pontja szerint.
c.       A meghatározott 3 éves mandátum leteltével.
d.       A tagsági viszony megszűnése miatt.
7.       Az 1997. évi CLVI. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
8.       Az 1997. évi CLVI. törvény 9. § (1) értelmében a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
9.       Az 1997. évi CLVI. törvény 9. § (2) értelmében a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

5. §
Az Elnökség feladat – és hatásköre

1.       Meghatározza az Alapszabálynak megfelelően az Elnökség tagjainak feladatkörét.
2.       Határoz munkabizottságok létesítéséről és megszüntetéséről.
3.       Állást foglal az öntevékeny csoportok működési rendjéről.
4.       Összehangolja az öntevékeny csoportok tevékenységét, segíti munkáját.
5.       Díjakat, kitüntetéseket alapít és adományoz.
6.       Elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves munkatervét és költségvetését.
7.       Szükség szerint megbíz az Egyesülettel alkalmi munkaviszonyban lévő külső munkatársakat.
8.       Kijelöli a tagság nyilvántartásáért felelős tagját, és állást foglal tagfelvételről, törlésről.


V. fejezet
A vezető tisztségviselők hatásköre

1. §
Az Egyesület Elnöke

1.       Vezeti a Közgyűlés ülését.
2.       Összehívja az Elnökség üléseit.
3.       Két elnökségi ülés között dönt a testület hatáskörébe tartozó sürgős ügyekben.
4.       Beszámol az Elnökségnek.
5.       Képviseli az Egyesületet.

2. §
A titkár

1.       Az Elnökség határozatainak megfelelően intézi az Egyesület ügyeit.
2.       Előkészíti az üléseket, biztosítja a működési feltételeit és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.
3.       Rendszeresen beszámol tevékenységéről és a hozott határozatok végrehajtásának helyzetéről a vezető testületeknek.
4.       Gondoskodik a munkaterv és költségvetés, valamint az Egyesület éves mérlegének és közhasznúsági jelentésének elkészítéséről.

VI. fejezet
Az Egyesület gazdálkodása

1. §

1.       Az Egyesület vagyona a tevékenysége során keletkező vagyonból áll.
2.      Az egyesület vállalkozási tevékenységet folytat.
3.      Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
4.      Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt a jelen Alapszabályban foglalt célok megvalósítására fordítja.
5.      Az Egyesület bárki számára lehetővé teszi az Egyesület irataiba történő betekintést, amennyiben ilyen irányú szándékát jelzi az Egyesület elnöksége felé. Az egyesület iratait az egyesület titkára kezeli, aki biztositja az iratbetekintést az erre vonatkozó kérelemnek az elnökhöz történő beérkezésétől számított három napon belül. Az ilyen irányú kérelmeket az elnök a beérkezés pillanatában minden esetben továbbítja a titkárnak.    Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának adatait közhasznúsági jelentésében internetes oldalán is nyilvánosságra hozza.

2. §
Az Egyesület bevételei

1.      Az Egyesület önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját bevételeivel és vagyonával felel.
2.      A tagok - a tagdíj fizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért vagyonukkal nem felelnek.
3.      Az Egyesület bevételei:
a.       A tagdijak, melynek összegét a közgyűlés határozza meg
b.       A tagok által fizetett támogatások, hozzájárulások.
c.       Külső támogatók felajánlásai.
d.       Egyéb bevételek.
4.    Az Egyesület bankszámláját a banki előírásoknak megfelelően kizárólag az Elnök és a tikár együttesen kezelheti.

VII. fejezet

Az Egyesület megszűnése


1. §

1.       Az Egyesület megszűnik:
a.       A Közgyűlésnek a feloszlást kimondó határozatával.
b.       Más szervezettel való egyesüléssel.
c.       Feloszlatással.
d.       Megszűnésének bíróság általi megállapításával.


2. §

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát az utolsó Közgyűlés határozatának megfelelően valamely közhasznú vagy kiemelten közhasznú szervezetnél helyezi el.

VIII. fejezet
Záró rendelkezések

1. §

Azokban a kérdésekben, amelyekről az Alapszabály nem rendelkezik, az Egyesületre vonatkozó 1989. évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Orosháza, 2014, január 3.


                                                                                                                                         Tóth Tibor
                                                                                                                                              elnök