Forditó

Összes oldalmegjelenítés

Az Orosházi Rock És Blues Egyesület Közgyűlési határozataiOrosházi Rock És Blues Egyesület - Közgyűlési határozatok gyüjteménye

2014

2013

1/2013 (V.25) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az Orosházi Rock És Blues Egyesület 2012.évi közhasznúsági jelentését elfogadta.
 


2/2013 (XII.21) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés az Orosházi Rock És Blues Egyesület 2013.éves szakmai beszámolóját elfogadta.

3/2013 (XII.21) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés az Orosházi Rock És Blues Egyesület 2013 évi pénzügyi beszámolóját elfogadta.

4/2013 (XII.21) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a hat kilépett személy tagsági viszonyának megszünését elfogadja, valamint a hét uj szamély tagsági viszonyát megerősíti. A közgyűlés az Orosházi Rock És Blues Egyesület tagsági díját 2014.január 1-i hatállyal havonta 800.-Ft összegben határozza meg.

5/2013 (XII.21) számú közgyűlési határozat
Az Orosházi Rock És Blues Egyesület közgyűlése az Alapszabályt módosítja a következők szerint:
IV.fej./1 paragrafus:   3. A Felügyelő Bizottság – törölve
IV.fej./4.paragrafus:   1. Az elnökség létszáma: 5 fő, összetétele: 1 fő elnök, 1 fő titkár, 3 fő elnökségi tag.
IV.fej./6.paragrafus:   Teljes egészében törlésre kerül
IV.fej./7.paragrafus:   Teljes egészében törlésre kerül

6/2013 (XII.21) számú közgyűlési határozat
Az Orosházi Rock És Blues Egyesület közgyűlése a titkári posztra Mihály Zoltánt ujraválasztotta, valamint elnökségi tagnak Szokolai Jánost, Zsedényi Pétert és Kerekes Jánost megválasztotta.

7/2013 (XII.21) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés az Orosházi Rock És Blues Egyesület  2014-es évre vonatkozó szakmai tervét elfogadta.

8/2013 (XII.21) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés az Orosházi Rock És Blues Egyesület 2014.évi pénzügyi tervezetét elfogadta.                             


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 2012

1/2012 (IX.7.) számú közgyűlési határozat
Az Orosházi Rock És Blues Egyesület új székhelye: Orosháza, Felhő u.27.

2/2012 (IX.7) számú közgyűlési határozat
Az Orosházi Rock És Blues Egyesület Alapszabályában szereplő, az Egyesület székhelyére vonatkozó Tótkomlós, Széles u.22.sz. adatot, Orosháza, Felhő u.27.sz-ra cseréli.

3/2012 (X.26.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés Kerekes Jánost, Tóth Tibort és Zsedényi Pétert jelöli az Orosházi Rock És Blues Egyesület elnöki posztjára.

4/2012 (X.26.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés titkos szavazással az Orosházi Rock És Blues Egyesület új elnökévé Tóth Tibor-t megválasztotta. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2011

1/2011 (XII.7.) számú közgyűlési határozat
A megalakult egyesület neve: Orosházi Rock És Blues Egyesület.
A közgyűlés egyértelműen azt a döntést hozta, hogy minden okmányban ez a név szerepeljen, és a 2010.december 17-én kelt jegyzőkönyv teljes tartalmát változtatás nélkül  elfogadta, viszont a jegyzőkönyv minden olyan pontját, ahol a régi egyesületi megnevezés, az Orosházi Rock És Blues Kulturális Közhasznú Egyesület szerepel, az uj Orosházi Rock És Blues Egyesület névre változtatja.

2/2011 (XII.7) számú közgyűlési határozat
Az Alapszabály I/1. pontjában az egyesület nevét Orosházi Rock És Blues Egyesületre módositja.

3/2011 (XII.7) számú közgyűlési határozat
Az Egyesület célja: a rock és blues-zene hagyományainak ápolása, az ilyen 
irányú zenei törekvések felkarolása, valamint a rock és blues-zenét kedvelők egy közösségbe történő szervezése..
Az Egyesület feladatai: 
a. Egy állandó klub működési feltételeinek biztositása, műsorok szervezése,
   lebonyolítása
b. Kapcsolatok kialakítása és ápolása hazai és külföldi zenei klubokkal és
   szervezetekkel.
c. Az Egyesület intézményes formát biztosit a tehetséges helyi zenészek számára,  gyakorlái és fellépési lehetőség biztosításával, valamint tagjai számára intézményes formákat biztosít az önművelődésre, és a helyi zenei közéletben való részvételre.
d. Az Egyesület feladata hogy irányítja, felügyeli és támogatja a keretein  
   belül működő öntevékeny klub tevékenységét.
e. Az Egyesület kapcsolatot tart más közművelődési intézményekkel, szervezetekkel. Törekszik a munkájához szükséges megfelelő kűlső kapcsolatrendszer kiépítésére, együttműködésre, a szűkebb és tágabb környezetében működő művelődési, kulturális intézményekkel, egyesületekkel.
Feltárja a közművelődési célra felhasználható anyagi eszközöket, rendszeresen figyelemmel kiséri az országos , regionális és helyi pályázatokat.
Az Egyesület tevékenységével általános műveltséget fejleszt, közösségi szellemet erősít.

4/2011 (XII.7) számú közgyűlési határozat
Az Egyesület közhasznú tevékenységének neve a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI.törvény (Kszt.) 26.§ c) pontjában meghatározottak alapján: kulturális tevékenység.

5/2011 (XII.7) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés az Alapszabály III/5 §-ban szereplőket kiegészítit a következővel:
          3. a pártoló tagok is tagdijat kötelesek fizetni.

6/2011 (XII.7) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés az Alapszabály III/6.§ 2.pontját az alábbiak szerint változtatja meg:  „A tagsági viszony megszünik – kilépéssel vagy felmondással”  törlésre kerül, helyette:  a tagsági viszony megszünik – kilépéssel kerül. Az Alapszabályba pluszban bekerül a kilépés szabályozása a következők szerint: a kilépni szándékozó tagnak kilépési nyilatkozatot kell írásban benyujtania az elnökség titkárához, és a titkárhoz történt beérkezéskor megszünik a kilépő személy tagsága, amennyiben tagsági díja rendzve van a kilépési nyilatkozaton feltüntetett dátumig.  Az Alapszabályt ki kell egészíteni azzal, hogy a III/6.§ 2. pontjában szereplő törléssel történő tagsági viszony megszüntetése esetén a tagdijfizetési kötelezettség  elmulasztása miatti törlés csak akkor vezethet a tag törléséhez, ha a tagot előtte írásban felszólították kötelezettsége teljesítésére. A felszólításnak határidőt kell tartalmaznia, valamint figyelmeztetést, amennyiben nem teljesíti kötelezettségét, annak jogkövetkezménye az hogy törlésre kerül. Amennyiben a tag a felszólítás ellenére sem teljesíti tagdijfizetési kötelezettségét, tagsága törlésre kerül.  

7/2011 (XII.7) számú közgyűlési határozat
Az Alapszabály IV/3.§ 5. pontját kiegészíti azzal, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelentek számtól függetlenül csak akkor határozatképes, ha az eredeti közgyűlés meghívójában erre a tagok figyelmét kifejezetten felhívták, valamint a nem ugyanzon a napon megismételt közgyűlésre ujabb meghívót kell küldeni valamennyi tagnak. Ellenkező esetben a 4/2005. sz. közigazgatási jogegységi határozat alapján az eredeti közgyűlésről távolmaradt tagok nem értesülnének a megismételt közgyűlés megtartásáról.

8/2011 (XII.7) számú közgyűlési határozat
Az Alapszabály IV/3.§.8.számú pontját kiegészíti a következővel:
A visszahívás feltételei akkor állnak fenn, ha az elnökség tagja az elnökségi feladatai ellátásából származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanusít, amely az elnökség tagsági tisztségének fenntartását a továbbiakban lehetetlenné teszi. A visszahívás feltételeinek fenállása esetén biztosítani kell az elnökségi tag jogát a védekezésre.

9/2011 (XII.7) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés az Alapszabály IV/3.§ 8. pontjából törli a következőt: A felügyelő bizottság tagjait nem lehet visszahívni.
Az Alapszabály IV/2.§ 2. pontját kiegészíti azzal, hogy az elnökség és a felügyelő bizottság tagjainak esetleges visszahívása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
Az Alapszabály IV/6.§ 7. pontját kiegészíti a következővel: A felügyelő bizottság tagjának mandátuma megszünik a tag visszahívása esetén.

10/2011 (XII.7) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés az Alapszabály IV/3.§-át kiegészíti azzal, hogy a közgyűlés, az elnökség, valamint a felügyelő bizottságok ülései minden esetben nyilvánosak.

11/2011 (XII.7) számú közgyűlési határozat
Az Egyesülési törvény értelmében az Alapszabály IV/4.§ 4.pontját módositja, miszerint az elnökségi üléseket az elnök, távolléte esetén a titkár vezeti, és az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.

12/2011 (XII.7) számú közgyűlési határozat
Az Alapszabály IV/4.§ 5.pontjában törlésre kerül a „Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt” mondat.

13/2011 (XII.7) számú közgyűlési határozat
Az Alapszabály V/2.§ címében a titkárok szó  titkár–ra módosul, és ennek megfelelően a szövegi részben szereplő többesszámú megfogalmazások egyes-számra módosulnak. Ugyanez a módosítás vonatkozik a VI/2.§ 4.pontjára is, ahol szintén a többes szám, vagyis a titkárok szó szerepel, ez is módosul titkár szóra.

14/2011 (XII.7) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés az Alapszabály VI/1.§-ban az 5.pont alatti részt kiegészíti a következők szerint: Az Egyesület bárki számára lehetővé teszi az Egyesület irataiba történő betekintést, amennyiben ilyen irányú szándékát jelzi az Egyesület elnöksége felé. Az egyesület iratait az egyesület titkára kezeli, aki biztositja az iratbetekintést az erre vonatkozó kérelemnek az elnökhöz történő beérkezésétől számított három napon belül. Az ilyen irányú kérelmeket az elnök a beérkezés pillanatában minden esetben továbbítja a titkárnak.   

15/2011 (XII.7) számú közgyűlési határozat
Az Alapszabály VI/2.§ 3/a pontja az alábbiak szerint módosul:
„A tagdijak, melynek összegét az Elnökség határozza meg” mondat  törlésre kerül, helyére „A tagdijak, melynek összegét a közgyűlés határozza meg” mondat lép.

16/2011 (XII.7) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a mai napon az 1-15/2011 számú határozatai alapján az Orosházi Rock És Blues Egyesület Alapszabályát a Megyei Bíróság ajánlásai alapján módosította.

17/2011 (XII.7) számú közgyűlési határozat
Az Orosházi Rock És Blues Egyesület hivatalos levelezési címe:
                         5900 Orosháza, Felhő.u.27.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2010


1/2010. (XII.17) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés levezető elnöke Mihály Zoltán. Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét Kerekes János vezeti, valamint Érdi László és Tóth Tibor hitelesíti. A szavazatszámláló bizottság tagjai Érdi László és Tóth Tibor.

2/2010. (XII.17.) számú határozat
Az alakuló közgyűlés napirendje a következő pontokból áll: 1. Döntés az egyesület megalakításáról, 2. Az alapszabály ismertetése, megbeszélése, 3. Az alapszabály elfogadása, 4. Az ügyintéző és képviseleti szervek, vezető tisztségviselők megválasztása, 5. A tagdíj mértékének megállapítása, 6. Egyéb kérdések

3/2010. (XII.17.) számú határozat
A jelenlévők egyhangúlag elhatározták az Orosházi Rock És Blues Kulturális Közhasznú Egyesület megalapítását.

4/2010. (XII.17.) számú határozat
Az Orosházi Rock És Blues Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesület alapszabályát elfogadta, azt a jelenlévők magukra nézve kötelezőnek tartják.

5/2010. (XII.17.) számú határozat
Az alakuló közgyűlés az Orosházi Rock És Blues Kulturális Közhasznú Egyesület elnökének Csuvár Józsefet választotta meg.

6/2010. (XII.17) számú határozat
Az alakuló közgyűlés az Orosházi Rock És Blues Kulturális Közhasznú Egyesület titkárának Mihály Zoltánt választotta meg.

7/2010. (XII.17.) számú határozat
Az alakuló közgyűlés az Orosházi Rock És Blues Kulturális Közhasznú Egyesület elnökségi tagjának Lénárt Ferencet választotta meg.

8 /2010. (XII.17.) számú határozat
Az alakuló közgyűlés az Orosházi Rock És Blues Kulturális Közhasznú Egyesület felügyelő bizottsága elnökének Zsedényi Pétert választotta meg.

9 /2010. (XII.17.) számú határozat
Az alakuló közgyűlés az Orosházi Rock És Blues Kulturális Közhasznú Egyesület felügyelő bizottsága tagjának Mareczki Bélát választotta meg.

10 /2010. (XII.17.) számú határozat
Az alakuló közgyűlés az Orosházi Rock És Blues Kulturális Közhasznú Egyesület felügyelő bizottsága másik tagjának Kerekes Jánost választotta meg.

11/2010. (XII.17.) számú határozat
Az egyesületi tagok által az alapítás évében fizetendő tagdíj fejenként 6000 Ft, azaz hatezer forint, pártoló tagok részére szintén 6000 Ft, azaz hatezer forint.

12/2010. (XII.17.) számú határozat
Az alakuló közgyűlés felhatalmazta az egyesület elnökét, hogy az egyesület  nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyben eljárjon a különböző hatóságoknál.

13/2010. (XII.17) számú határozat
Az alakuló közgyűlés felkéri Kecskeméti Imrénét az egyesület könyvelési feladatainak és pénzügyi vezetői feladatainak elvégzésére. Az egyesület internetes megjelenésére Kerekes Jánost bizta meg. Az alakuló közgyűlés Korbely Györgyöt és Pleskonics Andrást az Egyesület tiszteletbeli tagjává választotta. A közgyűlés az Egyesület reklámfelelősének Lénárt Ferencet választotta. A közgyűlés az Egyesület által működtetett leendő A Blues Háza Klub vezetésével Mihály Zoltánt és Zsedényi Pétert bízta meg. A közgyülés határozata szerint az egyesület tagja lehet minden magyar és külföldi személy, aki betöltötte 16.életévét, a megállapitott tagdijat megfizeti (minden hónap 15-ig), és az egyesület alapszabályát elfogadja. A közgyűlés felhatalmazza Csuvár József elnököt és Mihály Zoltán titkárt, hogy az Egyesület alapszabályát 2010.december 31-ig készítse el.  

14/2010. (XII.17) számú határozat
Az Orosházi Rock És Blues Kulturális Közhasznú Egyesület elnöksége:
Csuvár József elnök
Mihály Zoltán titkár
Lénárt Ferenc tag

Az Orosházi Rock És Blues Kulturális Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottsága:
Zsedényi Péter elnök
Mareczki Béla  tag
Kerekes János tag

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése